Tisztelt Ebtartók!

2022. évi ebösszeírás - Ismételt felhívás az ebek összeírásával kapcsolatos feladatokról!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv (továbbiakban állatvédelmi tv.) alapján a települési önkormányzatok eb rendészeti feladataik elvégzése érdekében, és a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, háromévente legalább egy alkalommal eb-összeírást végeznek, mely alapján elektronikus nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról.

Karancsberény Község Önkormányzata az állatvédelmi tv.-ben foglalt kötelezett-ségének eleget téve 2022. december 1. és 2022. december 30. napja között eb összeírást végzett, melynek azonban több ebtulajdonos a mai napig nem tett eleget.

Az eb tulajdonosa és tartója az eb összeírásakor köteles a nyomtatványon szereplő adatokat az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Ismételten felhívom figyelmét, hogy a jelen tájékoztató hátoldalán szereplő nyomtatvány kitöltésével legkésőbb 2023. április 30-ig tegyen eleget az ebekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének!

Az eb összeíráshoz szükséges nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban (Petőfi út 67.) vagy elektronikus úton letölthető a www.karancsbereny.hu oldalról.

Aki több kutya gondozását végzi, az minden ebre külön nyomtatványt köteles kitölteni.

Kérjük, hogy a kitöltés során ne hagyjanak üresen részeket és ne maradjon el az aláírás! Ha valamely adat nem vonatkozik a kitöltőre, csak azt kérjük szabadon hagyni.

Tájékoztatom továbbá, hogy amennyiben az ebtartó az ebösszeírásra vonatkozó kötelezettségét a pótlólag megállapított határidőig sem teljesíti, vagy megállapítást nyer, hogy a kötelező védőoltás beadatását elmulasztotta, 30.000 Ft állatvédelmi bírság kiszabására kerül sor!

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális és valós információkat tartalmazzon, az eb tulajdonosok - az összeírást követően- kötelesek lesznek az adatokban bekövetkező változásokat 15 napon belül bejelenteni, illetve jelezzük, hogy vitás tulajdonosi esetekben a szomszédok tanúként meghallgathatóak. Ezen túlmenően a hivatal megbízott munkatársai 2023. május hónapban helyszíni ellenőrzést is tartanak.

Kérjük, minden lakos tegyen eleget törvényi kötelezettségének és nyilatkozatával segítse elő az ebek összeírásához szükséges munkafolyamatok elvégzését!

Kérem, szíveskedjenek az ebtulajdonosok és ebtartók az állat oltási könyvének segítségével adatokat szolgáltatni.

Az ebösszeíró adatlap/elhullt eb bejelentő adatlap visszajuttatásának módjai:

  • a kitöltött összeíró adatlap a Hivatalban történő leadása,
  • a kitöltött összeíró adatlap postai úton (3137 Karancsberény, Petőfi út 67.) történő megküldése, vagy a Hivatal postaládájában történő elhelyezése
  • a kitöltött összeíró adatlap elektronikus úton, a hivatal@karancsbereny.hu címre történő megküldése.

Ebösszeíró adatlap és tájékoztató 2022.12.14.

nyomtatvány letöltése

Elhullott eb bejelentő adatlap 2022.12.14.

nyomtatvány letöltése

Az ebösszeíró adatlapok leadásának végső határideje: 2022. április 30.

Séra Tamás Attila
aljegyző